Privacy policy

Bij ISAB hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. (Dit zijn de Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR)).


We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik. In dit privacy statement leggen we uit wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.


Verantwoordelijke voor de verwerking:

ISAB nv - BE0463157083
Huttegem 10
8570 ANZEGEM


Dit privacy statement is voor u bedoeld wanneer u:
- een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) opdrachtgevers, klanten of afnemers van één of meerdere diensten van ISAB nv;
- een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) leveranciers;
-  een contactpersoon bent bij elke instantie waarmee wij een vorm van contact of samenwerking (willen) aangaan of onderhouden en waarvan wij persoonsgegevens verzamelen.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement.

 

A. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?
We verzamelen uw gegevens zodra u ons zelf uw gegevens overmaakt. Dit kan per mail, mondeling (telefonisch, tijdens een bezoek aan ISAB, tijdens een bezoek aan uw bedrijf, op een evenement, opleiding, …), via afgifte van uw visitekaartje of op enig andere mogelijke wijze. Dit gebeurt ook als u
door uw bedrijf of organisatie bij ons wordt aangemeld als contactpersoon voor onze dienstverlening. We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke/sociale media (bv. in vakbladen, LinkedIn) en hieruit zou blijken dat u voor ons de juiste contactpersoon bent om mee in gesprek te gaan in het kader van een potentiële samenwerking betreffende onze dienstverlening.

B. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?
We verzamelen uw persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder u daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, uw toestemming daarvoor vragen. We gebruiken uw gegevens in het kader van de uitvoering van onze T.P.S. (Third Party Services) activiteiten, voor de uitwerking van gezamenlijke projecten, partnerships of in het kader van onze samenwerking met u als leverancier.


Meer specifiek gebruiken we uw persoonsgegevens om, in voorkomend geval,
1. een zakelijke relatie met u of uw bedrijf of organisatie aan te gaan, een dienstverlening- of onderaannemingsovereenkomst te sluiten en te onderhouden en de uitvoering ervan mogelijk te maken;
2. informatie met u te kunnen uitwisselen over lopende projecten, oa. status, planning, afgewerkte opdrachten, debrief en rapportage gegevens, evenals van de facturatie en de boekhoudkundige verwerking daarvan;
3. om u te kunnen contacteren en u informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van ISAB nv en om deze beter te kunnen afstemmen op uw noden en wensen of die van uw bedrijf of organisatie;
4. u toe te laten om uw rechten (zie verder onder punt G) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten;
5. voor het voeren van het algemeen klanten- en leveranciersbeheer;
6. uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons als onderneming rusten, zoals : voor de boekhoudkundige verwerking, voor het beheer van geschillen en juridische procedures, en voor de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen.


We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van:
1. onze (pre)contractuele relatie en alle daaraan verbonden wettelijke verplichtingen van ISAB: wanneer we met u of met uw bedrijf of organisatie een overeenkomst onderhandelen of sluiten, hebben we van u of van de daarbij betrokken personen van uw bedrijf of organisatie een aantal gegevens nodig om een gepast voorstel te kunnen indienen en bespreken, om die overeenkomt te kunnen voorbereiden, opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren. Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de T.P.S. activiteiten uit te voeren.
2. Het gerechtvaardigd belang van ISAB: indien nodig, gebruiken wij uw gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van ISAB. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor het aanbieden of promoten van bijkomende diensten die in lijn liggen met wat u in de context van onze bestaande of toekomstige relatie redelijkerwijs van ons kan verwachten te ontvangen.


C. Welke persoonsgegevens verwerken we van u?
We verwerken in eerste instantie uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de correcte uitvoering van onze T.P.S. activiteiten mogelijk te maken: uw naam en voornaam, uw functie(titel), uw professioneel adres en uw professionele contactgegevens (telefoon- of gsm-nummer en emailadres).

U doet er goed aan om elke wijziging in uw persoonsgegevens steeds zo snel als mogelijk aan ons door te geven.


D. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Alleen indien nodig voor de verwezenlijking van de onder punt B vermelde doelstellingen, voor de uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst, het nakomen van wettelijke verplichtingen of behartiging van een gerechtvaardigd belang kan ISAB bepaalde van uw persoonsgegevens overmaken:
1. aan de holdingvennootschap van ISAB, voor onder meer:
- managementinformatie;
- interne dienstverlening;
2. aan onderaannemers en leveranciers van ISAB, voor onder meer:
- het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van ISAB (bv. IT-providers, cloud-providers, …). In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen verwerken binnen de strikte grenzen van de instructie die ze van ons krijgen;
3. aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis.


E. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven onder punt B en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.


F. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
ISAB doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.

G. Wat zijn uw rechten?
ISAB verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen. U kunt volgende rechten uitoefenen:


Recht van bezwaar
U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van ISAB. Bij de uitoefening van dit recht zult u moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.


Recht van inzage
U kunt uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Als dit het geval is, kan u volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van u bewaren, de categorieën van ontvangers ervan, de bewaartermijnen of criteria om die te bepalen.


Recht van rectificatie (verbetering en aanvulling)
U kunt vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan ISAB heeft bezorgd, door ISAB in elektronische vorm te laten overdragen naar uzelf (via het e-mailadres dat u opgeeft) of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat u opgeeft).


Recht op gegevenswissing
In de gevallen voorzien door de GDPR, zullen wij op uw vraag overgaan tot de verwijdering van uw persoonsgegevens.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
- u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door ISAB).
- de verwerking van uw persoonsgegevens door ISAB onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
- wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen (punt B), maar u deze wel nog nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
- U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).


U kunt uw rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doet u door een schriftelijk verzoek over te maken, gericht aan info@isab.be .


U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommission.be .

© 2024 www.isab.be - Alle rechten voorbehouden.